IMDiK - POST-DOC w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

w Warszawie

 

poszukuje osoby na stanowisko:

POST-DOC w Pracowni Immunologii IMDiK PAN

 

Termin składania ofert: 20.03.2024 r.

Numer postępowania: PI.110.4.2024 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2024 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Link do strony Pracowni Immunologii: https://www.imdik.pan.pl/pl/pracownie-badawcze/1289-pracownia-immunologii

 

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS nr 2023/49/B/NZ7/03915 pt. „Zbadanie aktywacji proteaz w stymulowanych komórkach CAR-T w celu zidentyfikowania nowych biomarkerów do oceny ich skuteczności klinicznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Pracowni Immunologii IMDiK PAN. Kierownikiem projektu jest dr. hab. Małgorzata Firczuk. Pracownia Immunologii jest nową, prężnie rozwijającą się jednostką naukową IMDiK PAN, skupiającą młodych naukowców oraz współpracującą z licznymi zespołami klinicznymi i badawczymi w Polsce i za granicą. Obecnie w Pracowni realizowanych jest dwanaście projektów finansowanych przez instytucje zewnętrzne. Poszukujemy Kandydata/Kandydatki z głęboką pasją do nauki, entuzjazmem do odkrywania nowych zjawisk oraz rozwijania wiedzy naukowej.

 

Informacja o badaniach naukowych, w których Kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Terapia komórkowa za pomocą limfocytów T zmodyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi (CAR-T) jest nową i przełomową metodą leczenia najtrudniejszych przypadków nowotworów hematologicznych, stosowaną już w klinice, również w Polsce. Celem projektu jest identyfikacja nowych biomarkerów służących do monitorowania skuteczności terapii CAR-T. W ramach projektu przeprowadzimy badania mające na celu zidentyfikowanie proteaz aktywowanych w komórkach CAR-T po kontakcie z komórkami nowotworowymi. We współpracy z zespołem dr hab. Marcina Poręby z Politechniki Wrocławskiej, który pełni rolę partnera w projekcie, planujemy opracować sondy umożliwiające dokładną ocenę aktywności proteaz za pomocą cytometrii przepływowej oraz cytometrii masowej. Warto podkreślić, że choć projekt skupia się na badaniach podstawowych, które umożliwią lepsze poznanie mechanizmów aktywacji komórek CAR-T, uzyskane w trakcie projektu wyniki posiadają również potencjał aplikacyjny i komercjalizacyjny.

 

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • planowanie i wykonywanie doświadczeń
 • praca twórcza polegająca na analizie bieżącej literatury, inicjowaniu zmian w trakcie realizacji projektu
 • analiza i interpretacja uzyskanych danych
 • prowadzenie dokumentacji wyników badań zgodnie z zasadami FAIR
 • prezentowanie wyników na seminariach w Pracowni i w Instytucie oraz na szerszym forum naukowym,

na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych

 • koordynowanie pracy studentów
 • przygotowywanie publikacji naukowych

 

 

Wymagania:

 • stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/chemicznych lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej, onkologii eksperymentalnej, immunologii
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym w czasopismach z listy JCR
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • doskonałe umiejętności organizacyjne i dbałość o szczegóły
 • umiejętność pracy indywidualnej, pracy w zespole, dobre umiejętności komunikacyjne

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres do 4 lat
 • wynagrodzenie w wysokości około 9000 zł brutto/miesiąc
 • nowatorskie wyzwania badawcze, unikalne możliwości rozwijania umiejętności badawczych
 • swoboda i samodzielność w realizowaniu powierzonych zadań
 • mentoring i wsparcie w rozwoju kariery zawodowej
 • przyjazne, inspirujące i wspierające środowisko pracy, w dużym zespole Pracowni Immunologii
 • możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach naukowych
 • wsparcie w publikacji i promocji wyników badań
 • pakiet benefitów, np. kartę Multisport Plus, możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego

 

Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego zawierającego informacje o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej,
  uzasadniającego chęć podjęcia pracy w projekcie
 • CV (podpisane przez Kandydata/-tkę) w formacie .pdf
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego
 • co najmniej jednego listu polecającego od obecnego lub byłego promotora/opiekuna naukowego

 

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w terminie do dnia 20.03.2024 r.  W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Post-doc”, numer postępowania PI.110.4.2024

 

Termin składania dokumentów: 20.03.2024 r.              

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień 2024 r.

 

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-         Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-         W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-         Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-         Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-         Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-         Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-         Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-         W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-         Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).