IMDIK - stanowisko typu post-doc (asystent lub adiunkt*)

IMDIK

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

poszukuje kandydata na stanowisko

typu post-doc (asystent lub adiunkt*)

*zależnie od kwalifikacji kandydata

 

Rekrutacja dotyczy projektu OPUS nr 2021/41/B/NZ5/02611 pt. „Metabolizm glikogenu i glukoneogeneza w komórkach podocytarnych kłębuszka nerkowego: wpływ na funkcje podocytów w normoglikemii i hiperglikemii”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w Pracowni Molekularnej i Komórkowej Nefrologii IMDiK PAN w Gdańsku.

 

Miasto: Gdańsk

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 07.04.2022

Termin składania ofert: 02.05.2022

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: post-doc, podocyt, hiperglikemia, cukrzyca, metabolizm glikogenu, insulinooporność.

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

Utrzymanie wewnątrzkomórkowej homeostazy glukozy jest istotne z punktu widzenia utrzymania równowagi energetycznej i metabolicznej komórki, zatem kluczowe jest prawidłowe działanie mechanizmów regulujących endogenną produkcję glukozy oraz stopień jej wykorzystania przez komórki. Nasza hipoteza badawcza zakłada, że osłabione hiperglikemią działanie insuliny może prowadzić do zwiększonej produkcji glukozy i akumulacji glikogenu w komórkach podocytarnych kłębuszka nerkowego. W proces ten mogą być zaangażowane enzymy kluczowe dla kontroli metabolicznej komórek, takie jak białkowa deacetylaza SIRT1 i zależna od AMP kinaza białkowa AMPK, których aktywności są zmniejszone w podocytach z wyindukowaną hiperglikemią insulinoopornością.

Poszukujemy kandydata na stanowisko typu post-doc w projekcie mającym na celu zbadanie wpływu hiperglikemii na endogenną produkcję glukozy w podocytach oraz zależny od SIRT1 i AMPK mechanizm regulacji tego procesu, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na energetykę komórki oraz wrażliwość podocytów na insulinę.

Kandydat będzie zaangażowany w:

1)        badanie metabolizmu glikogenu w podocytach eksponowanych na warunki hiperglikemiczne oraz jego roli w regulacji stanu energetycznego komórek

2)        badanie znaczenia sygnałowania zależnego od SIRT1 i AMPK w regulacji metabolizmu glikogenu w podocytach

3)        badanie wpływu regulacji metabolizmu glikogenu na szlak sygnałowania insuliny i dokomórkowy transport glukozy

4)        badanie wpływu metabolizmu glikogenu na funkcje komórek podocytarnych

5)        badanie znaczenia sygnałowania zależnego od SIRT1 i AMPK w regulacji metabolizmu glikogenu w szczurzym modelu cukrzycy typu 2.

Zrozumienie tych mechanizmów może dostarczyć dalszych informacji na temat patogenezy choroby kłębuszków nerkowych i wskazać nowe cele terapeutyczne w leczeniu glomerulopatii w cukrzycy.

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • planowanie i realizacja zadań badawczych zgodnie z harmonogramem projektu,
 • planowanie i wykonywanie doświadczeń z wykorzystaniem metod biochemii, biologii molekularnej, obrazowania mikroskopowego,
 • analiza i interpretacja uzyskiwanych danych,
 • prezentowanie wyników na seminariach w Pracowni i w Instytucie oraz na szerszym forum naukowym,
  w tym na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • przygotowywanie publikacji naukowych.

 

Wymagania konieczne:

 • stopień doktora nauk biologicznych/medycznych/farmaceutycznych/weterynaryjnych lub nauk pokrewnych,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami naukowymi o zasięgu międzynarodowym w czasopismach z listy JCR,
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biochemii, biologii molekularnej (np. izolacja DNA, RNA; Western blot; PCR; immunohistochemia; metody spektrofotometryczne/fluorymetryczne),
 • umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca efektywną komunikację
  i przygotowywanie prezentacji ustnych i publikacji,
 • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • doświadczenie w pracy z wykorzystaniem modeli zwierzęcych,
 • umiejętność planowania procedur i doświadczenie w badaniach in vivo,

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na czas realizacji projektu,
 • okres zatrudnienia: 01.06.2022 - 30.11.2025,
 • wynagrodzenie w wysokości 7880 zł brutto/miesiąc,
 • możliwość pracy w miłej atmosferze, w dynamicznym, rozwojowym zespole badawczym,

możliwość prezentacji wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych.


Prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • listu motywacyjnego zawierającego informacje o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej,
  o udziale w realizacji projektów badawczych,
 • życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, dorobku naukowym, listę publikacji, doniesień zjazdowych, odbytych staży i szkoleń,
 • kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
 • rekomendacji (opcjonalnie).

 

Składanie dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z podaniem numeru postępowania: PMKN-111-2/2022
na adres kierownika projektu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

* W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje kontaktując się z kierownikiem projektu, dr hab. Dorotą Rogacką, prof. IMDiK (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 09.05.2022
Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 16.05.2022
Przewidywany termin objęcia stanowiska: 01.06.2022 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-         Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-         W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-         Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-         Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-         Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-         Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-         Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-         W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-         Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).