IMDIK - konkurs na stanowisko asystenta

IMDIK

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Neurotoksykologii

 

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 28.07.2022 r.

Termin składania ofert: 29.08.2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa września 2022 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 03.10.2022 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: neurotoksyczność, neurotransmisja, transportery aminokwasów, stres oksydacyjno-nitracyjny, obrzęk mózgu, encefalopatia hiperamonemiczna, zaburzenia lęku.

 

Obecna tematyka badawcza Zakładu Neurotoksykologii:

 • mechanizmy komórkowe i molekularne leżące u podłoża chorób neurologicznych (encefalopatii hiperamonemicznych, zaburzeń lęku);
  • interakcje astrocytarno-neuronalno-endotelialne: rola w powstawaniu obrzęku mózgu;
  • rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego: udział glutaminy i amoniaku;
  • rola transporterów i kanałów jonowych w patomechanizmie schorzeń neurologicznych;
  • glutamina a fenotyp glejaków  złośliwych: udział glutaminaz;
  • rola glutaminy w patomechanizmie padaczki skroniowej.

 

Badania naukowe, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

 • badania procesów komórkowych w patogenezie chorób neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem roli transporterów aminokwasowych;
  • badania metaboliczne i behawioralne w zwierzęcych modelach chorób neurologicznych (myszy).

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

 • aktywny udział w działalności naukowej Zakładu, Instytutu i środowiska naukowego;
 • uzyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów badawczych;
 • publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF;
 • sporządzanie raportów z prowadzonych badań;
 • przygotowywanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach
  i szkoleniach;
  • reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych.

 

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk medycznych lub pokrewnych;
 • doświadczenie w biologii molekularnej, prowadzeniu pierwotnych linii komórkowych, pracy ze zwierzętami (odpowiednie certyfikaty lub szkolenia);
 • publikacje naukowe w czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, w tym co najmniej jedna publikacja z pierwszym lub korespondencyjnym autorstwem kandydata/-tki;
  • wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy;
  • udokumentowany udział w konferencjach;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • umiejętności w zakresie prowadzenia badań elektrofizjologicznych, EEG,
 • znajomość technik inżynierii genetycznej (transfekcja komórek przy użyciu DNA i RNA),
 • znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,
 • kreatywność, otwartość na nowe wyzwania, samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej,
  • umiejętność pracy zespołowej.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełny etat),
 • możliwość rozwoju naukowego,
 • możliwość zagranicznych wyjazdów konferencyjnych i stażowych,
 • przyjazne środowisko pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • list motywacyjny z informacjami o zainteresowaniach naukowych,
 • życiorys zawierający informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy,
  • spis publikacji,
  • kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego stopnia naukowego,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie innych wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko asystenta (opcjonalnie).

Składanie dokumentów:

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów skierowanych do Dyrektora IMDiK PAN

do dnia 29.08.2022 r. w sekretariacie Instytutu,  ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pokój D105

oraz dodatkowo przesłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne jeśli do dnia 29.08.2022 r. wpłyną do sekretariatu dokumenty w formie papierowej i elektronicznej.

Przy składaniu dokumentów prosimy o wpisanie numeru postępowania: SDI-002-8/2022.

Nie decyduje data stempla pocztowego ale data wpływu dokumentów do IMDiK PAN - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa września 2022 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: 03.10.2022 r.

 

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem zatrudniania na stanowiskach naukowych w IMDiK” z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

-      Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

-      W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

-      Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego/konkursu na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

-      Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego administratora, o którym mowa w art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przesłanie zgłoszenia rekrutacyjnego/konkursowego do IMDiK PAN, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji/konkursie. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

-      Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania rekrutacji/konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

-      Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danej rekrutacji/konkursie zawierające dane osobowe, będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

-      Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

-      W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

-      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).