Wizualizacja zjawisk biomedycznych - BIOWIZJA

  • Nr projektu: Nr 63/E-89/BWSN-0142/2008

  • Budżet: 3 550 000 PLN

  • Okres realizacji: lata 2008- 2009

  • Główny partner projektu - Instytut Podstaowych Problemów Techniki PAN

  • Zakres działań dla Instytutów Biocentrum Ochota:
  1. wspieranie współpracy jednostek naukowych, zajmujących się całościową analizą procesów biochemicznych przez inicjowanie, realizację wspólnych przedsięwzięć badawczych oraz edukację młodych pracowników naukowych w zakresie zgodnym z obszarami merytorycznymi sieci

  2. stworzenie forum dla wymiany informacji, promocji osiągnięć i upowszechniania wyników prac naukowo-badawczych dotyczących mikroskopowego obrazowania procesów biochemicznych na poziomie subkomórkowym, komórkowym i tkankowym

  3. wspieranie uczestnictwa jednostek naukowych, będących członkami sieci w projektach realizowanych w ramach funduszy krajowych i europejskich

  4. podniesienie poziomu i znaczenia w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, polskich badań wizualizacji zjawisk biomedycznych ze szczególnym uwzględnieniem badań podstawowych oraz ich potencjalnych zastosowań
  5. identyfikacja obszarów tematycznych sieci przydatnych dla społeczeństwa i gospodarki w zakresie diagnostyki medycznej