Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT

 • Numer projektu:

  • Budżet: 388 444 071 PLN

 • Okres realizacji: lata 2007-2013

 • Główny partner projektu: Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Zakres działań dla Instytutów Biocentrum Ochota:
 1. Obszar badawczy koordynowany przez Instytuty Biocentrum Ochota będzie służyć realizacji następujących zagadnień:

  - choroby neurozwyrodnieniowe (neurodegeneracyjne)
  - plastyczność układu nerwowego i neuroregeneracja w starzejącym się mózgu
  - choroby nowotworowe ich nagromadzanie się w zaawansowanym wieku
  - nowe technologie wspomagające odkrycia naukowe i ich zastosowania na rzecz poznania procesów fizjologicznego i patologicznego przebiegu starzenia się

 2. Instytuty Konsorcjum są odpowiedzialne za powstanie i prowadzenie następujących elementów infrastruktury naukowej:
  • laboratorium środowiskowego pn. Centrum Neurobiologii  (CN) w ramach Instytutu  Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego  PAN, którego podstawowym zadaniem jest prowadzenie szeroko pojętych badań podstawowych i stosowanych w zakresie neurobiologii i chorób układu nerwowego
  • Centrum Medycyny Doświadczalnej w ramach Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, w którym m.in.: będą charakteryzowane i wytwarzane w skali pilotowej (ćwierćtechnicznej) substancje (niskocząsteczkowe,  oraz peptydy) o potencjalnym zastosowaniu leczniczym – z przeznaczeniem do badań przedklinicznych i  klinicznych
  • Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek ( CASFB ) w ramach Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN, które będzie skupiało wielodyscyplinarny zespół specjalistów zajmujących się badaniem białek otrzymanych  z wykorzystaniem technik automatycznego klonowania, produkcji i oczyszczania 
  • W laboratorium MIBMiKCentrum Biotechnologii Molekularnej  (CBM ) w ramach Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, którego celem będzie zastosowanie nowoczesnych metod biotechnologii molekularnej, wysokowydajnych metod genomiki, transkryptomiki i proteomiki oraz komputerowego projektowania i chemicznej syntezy dla potrzeb nowoczesnej medycyny molekularnej, farmakogenomiki i farmakoproteomiki
  • Centrum Bio-nanomateriałów ( CB), w strukturze którego będzie funkcjonowało jedno z laboratoriów - Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice, przyporządkowane i zajmujące pomieszczenia Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Będą tu prowadzone badania dot. wykorzystania   ultradźwięków w obrazowej diagnostyce medycznej z uwzględnieniem kontrastów i cieplnych efektów terapeutycznych związanych z wydzielaniem ciepła i kawitacją, modelowanie i badanie procesów i zmian w  strukturach tkankowych wywołanych interakcją z biomateriałami i oddziaływaniem czynników  fizycznych/mechanicznych oraz wykorzystanie nanowłókien w systemach zlokalizowanego uwalniania leków.